• Zhinki 

    Gailit, K. (Izd-vo VT͡SSPS, 2010-03-10)