• Gospoda Obmanovy 

    Amfiteatrov, Aleksandr, 1862-1938 (Rabochee knigoizdatelʹstvo, 2010-03-22)