• Gospoda Obmanovy 

      Amfiteatrov, Aleksandr, 1862-1938 (Rabochee knigoizdatelʹstvo, 1918)