Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author:(Cavazos, Sergio)53.16%0.00
2author_keyword:Alvarez, Alayna31.90%0.00
3author_keyword:Belanger, Robert31.90%0.00
4author_keyword:Clark, Andrew31.90%0.00
5author_keyword:Denis, Alexis31.90%0.00
6author_keyword:Jerath, Geetika31.90%0.00
7dateIssued_keyword:201331.90%0.00
8dateIssued_keyword:201531.90%0.00
9subject_keyword:Joint Resolution31.90%0.00
10subject_keyword:Student Government31.90%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
158100.00%0.01