• Zhinki 

      Gailit, K. (Izd-vo VT͡SSPS, 1931)