Iton 77 = עתון 77

Permanent URI for this collectionhttps://hdl.handle.net/2152/29709

עתון 77 הוא הירחון היחידי לספרות תרבות וחברה במדינת ישראל שמופיע ברציפות מ-1977, במשך יותר מ-40 שנה של מחויבות לעשייה ספרותית ותרבותית. שורה ארוכה של יוצרים בתחום הספרות העברית עשו את צעדיהם הראשונים מעל דפיו של העתון ועדיין הוא מהווה במה מבוקשת ליוצרים צעירים כוותיקים. לאורך השנים העתון מקפיד על רמה גבוהה של יצירה ספרותית, ביקורת ועיון, ונותן ביטוי מודגש גם ליוצרים ישראלים הכותבים בשפות אחרות כמו ערבית, רוסית ויידיש. כל זאת, כמובן, בתרגום לעברית. עתון 77 פותח צוהר אל הספרות העולמית: אנגלית, רוסית, הונגרית, צרפתית, ספרדית, ועוד. כן מפורסמים בו תרגומים רבים של שירה ופרוזה ומאמרי ביקורת ומחקר. עתון 77 נותן מקום גם לדעות בלתי מקובלות, ועוסק באופן מתמיד בתרבות, חברה ובאירועים ההיסטוריים שעיצבו את גורל העם היהודי. לא נרתע מלעסוק בנושאים קשים ,כשואה, למשל, ונותן במה לזיכרונות, מסות, סיפורת ושירה במקור ובתרגום, פרי עטם של נצולים ושל הדור הצעיר שעסק בכך.

Browse